ظرفیت تولید برق کشور از مرز ۸۶ هزار مگاوات عبور کرد
ظرفیت تولید برق کشور از مرز ۸۶ هزار مگاوات عبور کرد
در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاهی در نیروگاه های حرارتی کشور شامل واحدهای بخاری، گازی و سیکل ترکیبی، 80.8 درصد از ظرفیت کل نصب شده تولید برق کشور را شامل می شود.

به گزارش نبض‌انرژی،ظرفیت واحدهای بخاری تولید برق هم اکنون بالغ بر 15 هزار و 829 مگاوات بوده و سهم 18.4 درصدی از ظرفیت نصب شده تولید برق کشور را به خود اختصاص داده اند.

همچنین ظرفیت اسمی واحدهای گازی نصب شده به 21 هزار و 965 مگاوات رسیده و سهم واحدهای گازی در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور به 25.5 درصد می رسد.

ظرفیت اسمی واحدهای سیکل ترکیبی نیز هم اکنون 31 هزار و 828 مگاوات و سهم این بخش از ظرفیت نصب شده تولید برق کشور، 36.9 درصد است.

* سهم 1.2 درصدی تولید برق هسته ای از ظرفیت نصب شده تولید برق ایران

ظرفیت نصب شده نیروگاه های برق آبی در حال حاضر 12 هزار و 100 مگاوات بوده و تولید برق از انرژی آب سهمی 14 درصدی در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور دارد.

تولید برق از انرژی اتمی نیز با فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر، 1.2 درصد از ظرفیت نصب شده تولید برق کشور و به میزان 1020 مگاوات است.

همچنین ظرفیت اسمی تولید برق در واحدهای تولید پراکنده به 2 هزار و 130 مگاوات رسیده است. از این رقم، 245 مگاوات، واحدهای خودتأمین تولید برق هستند. مجموع سهم واحدهای تولید پراکنده در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور به 2.5 درصد می رسد.

* سهم 1 درصدی تولید برق تجدیدپذیر از ظرفیت نصب شده تولید برق ایران

ظرفیت اسمی تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر هم اکنون 904 مگاوات بوده که این رقم سهمی 1 درصدی در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور دارد.

واحدهای دیزلی نیز به مجموع ظرفیت 439 مگاوات، سهمی 0.5 درصدی در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور دارند.

هم اکنون، در مجموع ظرفیت اسمی تولید برق کشور با بهره برداری از حدود 800 مگاوات ظرفیت جدید در 100 روز ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، به 86 هزار و 215 مگاوات رسیده است.