پول بنزین به جیب چه نهادی می‌رود ؟
پول بنزین به جیب چه نهادی می‌رود ؟
بحث در مورد اصلاح قیمت حامل های انرژی، مخصوصا بنزین در هفته های اخیر به سر زبان ها افتاده است. به نظر دولت نیز این برنامه را در دستور کار خود برای سال آینده قرار داده است.

به گزارش نبض‌انرژی،در فضای کارشناسی در خصوص قیمت حامل ها ۲ نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند که اساسا یارانه پنهانی وجود ندارد که برای اصلاح آن اقدام کرد، اما گروه دوم تاکید دارند که اختلاف نرخ بین بازار داخل و خارج یک رانت عظیم را پدید آورده تا عده ای قلیل از آن بهره مند شوند و در مقابل اکثریت مردم از این یارانه بی نصیب باشند. از نظر گروه دوم هر که درآمدش بیشتر است و مصرف بیشتری دارد، از موهبت یارانه انرژی نیز استفاده بیشتری می کند، در مقابل دهک های کمتر برخوردار که مصرف کمتری دارند، چندان از این سوبسید دولتی بهره ای نمی برند.