آب و حامل‌های انرژی نباید دغدغه سرمایه‌گذاران باشد
آب و حامل‌های انرژی نباید دغدغه سرمایه‌گذاران باشد
جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان می‌گوید: برخی از صنایع این استان در شهرک‌های صنعتی، با وجود اینکه آب‌بر محسوب نمی‌شوند، بازهم دچار کمبود آب هستند و این مسئله به دغدغه سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

به گزارش نبض‌انرژی،به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق سمنان گفت: طی بازدیدهای به‌عمل‌آمده در شهرک‌های صنعتی غرب این استان، واحدهای صنعتی در مضیقه شدید آب هستند درحالی‌که بسیاری از واحدها صنایع آب بر نیستند و مصارف متعارف خود را دارند، ولی در حال حاضر حتی برای تأمین آب شرب خود نیز دچار مشکل هستند.

علی‌اصغر جمعه‌ای در دیدار با حسن آل‌بویه، رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی و دهرویه، مدیرعامل شرکت همیاری‌ها ادامه داد: شرکت شهرک‌های صنعتی باید زیرساخت‌های اولیه را فراهم نمایند، توجه به نیازهای واحدهای صنعتی حداقل خواسته واحدهای صنعتی است.

رئیس اتاق سمنان اظهار کرد: مهم نیست کدام شهرک زیرمجموعه کدام نهاد است مهم این است که متولیان بتوانند خدمات متناسب را ارائه کنند.

جمعه‌ای خاطرنشان کرد: تأمین برق، گاز، آب و ابزارهای ارتباطی در توسعه شهرک‌های صنعتی باید الزام داشته باشد، طوری نباشد سرمایه‌گذار بعد از کلی هزینه با بحران‌های انرژی روبرو شود.

رئیس اتاق سمنان اضافه کرد: ارگان‌های اقتصادی همانند برق، گاز، مخابرات طبق ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده ۵۴ قانون احکام دائمی توسعه کشور باید تعامل و همکاری متناسب شرکت شهرک‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها داشته باشند.

وی با اشاره به چارچوب و ارکان اجرایی مشارکت اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تصریح کرد: بنگاه‌های تولیدی برای قرار گرفتن پایدار در زنجیره جهانی تولید، علاوه بر اینکه بیش از بیش نیازمند بهبود و توسعه کمی و کیفی تولیدات خود هستند ضروری است از طریق رویکردهای نوین در ایجاد ارتباط مؤثر با اجرا پسین و پیشین در زنجیره دست یابد.

جمعه‌ای خاطرنشان کرد: کشورهای مختلف با به‌کارگیری الگوها و مدل‌های توسعه سعی می‌نمایند ضمن افزایش قدرت رقابت‌پذیری و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی ارتباطات و تعامل بین اجزای زنجیره را تسهیل و نظام‌مند کنند.

در ادامه این نشست مواردی همانند رقم ارزش‌افزوده واحدهای مستقر در شهرک، تأمین پست برق شهرک‌های صنعتی، تأمین گاز و ذخیره‌سازی سوخت موردبحث و تبادل قرار گرفت.