‏به حقوق یکی از مدیران پتروشیمی امیرکبیر که به تازگی برکنار شده، نگاه کنید.
جمع حقوق و مزایا ۴۴ میلیون و در ادامه ۶۶ میلیون کارانه گرفته و ۱۰۰ میلیون کارت هدیه!

در کل حقوق ۲۱۵ میلیونی می‌گرفته، یعنی دستمزد ۴ سال یک کارگر!

نجومی‌بگیرها اینطوری به ریش ما می‌خندند

روز نو