صرفه جویی نکنیم، قطع برق در پاییز و زمستان امسال قطعی است
صرفه جویی نکنیم، قطع برق در پاییز و زمستان امسال قطعی است
علی آبادی گفت: قطع برق در پاییز و زمستان امسال قطعی است اگر صرفه جویی نکنیم!

عباس علی آبادی مدیر عامل گروه مپنا با اشاره به قطع برق در پاییز و زمستان امسال گفت: برای جلوگیری از قطع برق مانند آنچه در زمستان سال قبل و تابستان امسال شاهد آن بودیم، باید علاوه بر کاهش شدید مصرف به توسعه زیربناهای تولید برق نیز توجه دقیقی شود.