خشم مردم عربستان به دنبال افزایش قیمت سوخت
خشم مردم عربستان به دنبال افزایش قیمت سوخت
در سایه سیاست متزلزل دولت سعودی و بحران اقتصادی و همچنین افزایش قیمت بنزین در این کشور بسیاری از کاربران توییتر اعتراض خود را به افزایش قیمت مشتقات نفتی اعلام کردند