گفت‌وگو| مدیرعامل شرکت گاز: مشکل خاموشی‌ها از ما نیست از افزایش مصرف برق است
گفت‌وگو| مدیرعامل شرکت گاز: مشکل خاموشی‌ها از ما نیست از افزایش مصرف برق است
مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه "ما متناسب با سال قبل و حتی بیشتر، تأمین گاز برای نیروگاه ها کرده ایم"، گفت: مشکل خاموشی‌ها از ما نیست از افزایش مصرف برق است.

حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به اینکه “چرا طرح‌های بهینه سازی که در سال پایانی دولت مطرح شده از سال اول دولت در دستور کار قرار نگرفت؟”، اظهار داشت: موضوع بهینه سازی مصرف، یک موضوع مستقل برای یک شرکت و وزارتخانه نیست، بلکه موضوعی فرابخشی است.

* برای بهینه سازی مصرف نیاز به یک رگولاتور ملی داریم

وی افزود: برای بهینه سازی نیاز به یک هماهنگی و رگولاتوری در کشور داریم و موضوع بهینه سازی فراتر از فعالیت و هماهنگی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت ملی گاز ایران است؛ عواملی که در بهینه سازی نقش دارند، همه در اختیار وزارت نفت نیست.

معاون وزیر نفت در پاسخ به اینکه “برای اولین بار در زمستان دچار وضعیتی شدیم که خاموشی های برنامه ریزی شده و جدول بندی به مردم اعلام شود، چقدر از این مشکل، تقصیر و سهم شرکت ملی گاز است؟”، گفت: مشکل خاموشی‌ها از ما نیست از افزایش مصرف برق است.

* نیاز سوخت نیروگاه ها بیش از برنامه اعلامی بود

وی ادامه داد: مصرف برق امسال بیش از برنامه های اعلامی وزارت نیرو بوده، از اینرو بخشی از این خاموشی ها به خاطر افزایش مصرف برق و به تبع آن افزایش مصرف سوخت معادل نیروگاهی بیش از برنامه اعلامی قبلی بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: برنامه اعلامی وزارت نیرو تأمین نیاز مصرف 180 میلیون مترمکعبی سوخت معادل برای نیروگاه ها بود، در حالی که در برخی روزها این نیاز سوخت در نیروگاه های کشور به بیش از 190 میلیون مترمکعب رسید و بخشی از این خاموشی ها شاید در جهت جبران مازاد نیاز سوخت نیروگاه ها باشد.

* 3.5 میلیارد مترمکعب سوخت گاز بیشتری به نیروگاه ها تحویل دادیم

منتظر تربتی اذعان داشت: میانگین سوخت تحویلی به نیروگاه ها مهم است، ما از اول امسال تا امروز، حدود 3.5 میلیارد مترمکعب گاز بیشتر از سال گذشته به نیروگاه های کشور تحویل داده ایم و از این رقم، 500 میلیون مترمکعب مازاد عرضه، در همین روزهای سرد سال بود.

وی افزود: ما متناسب با سال قبل و حتی بیشتر، تأمین گاز برای نیروگاه ها کرده ایم.

* بار افزایش مصرف گاز خانگی را به نیروگاه ها تحمیل نکردیم

معاون وزیر نفت با بیان اینکه “ما بار افزایش مصرف گاز در بخش خانگی را از طریق دیگری جز محدودیت نیروگاهی جبران کرده ایم”، گفت: ما افزایش مصرف گاز بخش خانگی را به نیروگاه ها تحمیل نکردیم بلکه سوخت گاز تحویلی به نیروگاه ها بیش از سال گذشته بوده؛ منتها در نیروگاه ها هم رشد مصرف سوخت به تبع رشد مصرف برق در کشور رخ داده واگر رشد مصرف برق در زمستان امسال نداشتیم، چه بسا خاموشی ها نداشتیم.