صادرات محموله‌های صادراتی هیدروکربن بصورت مظروف و در بشکه های ۲۲۰ لیتری چنانچه الزامی از طرف کشور مقصد وجود ندارد به جهت سهولت در نمونه برداری و پیشگیری از بروز تخلف به صورت فله و در تانکر انجام پذیرد. به گزارش نبض‌انرژی، در نامه مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی آمده است؛ صادرات محموله‌های […]

صادرات محموله‌های صادراتی هیدروکربن بصورت مظروف و در بشکه های ۲۲۰ لیتری چنانچه الزامی از طرف کشور مقصد وجود ندارد به جهت سهولت در نمونه برداری و پیشگیری از بروز تخلف به صورت فله و در تانکر انجام پذیرد.

به گزارش نبض‌انرژی،

در نامه مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی آمده است؛ صادرات محموله‌های صادراتی هیدروکربن بصورت مظروف و در بشکه‌های ۲۲۰ لیتری چنانچه الزامی از طرف کشور مقصد وجود ندارد به جهت سهولت در نمونه برداری و پیشگیری از بروز تخلف به صورت فله و  در تانکر انجام پذیرد.

صادارت هیدرو