لیست کامل هلدینگ های ایران / در مورد لیست کامل هلدینگ ها در نبض انرژی بیشتر بخوانید به گزارش نبض‌انرژی، ردیف نام نوع ویژگی / نوع شخصیت حقوقی وضعیت پذیرش مدیر عامل/مدیر صندوق شماره ثبت نزد سازمان ۱ اقتصادی و خودکفائی آزادگان مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۳۰۰ ۲ پمپ سازی ایران […]

لیست کامل هلدینگ های ایران / در مورد لیست کامل هلدینگ ها در نبض انرژی بیشتر بخوانید

به گزارش نبض‌انرژی،

ردیف نام نوع ویژگی / نوع شخصیت حقوقی وضعیت پذیرش مدیر عامل/مدیر صندوق شماره ثبت نزد سازمان
۱ اقتصادی و خودکفائی آزادگان مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۳۰۰
۲ پمپ سازی ایران مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۰۹۶
۳ تکادو مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۰۹۶۵
۴ توسعه سرمایه گذاری کامیار مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۱۴۶
۵ توسعه سرمایه و صنعت غدیر مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۲۶۵
۶ توسعه صنایع بهشهر مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۰۲۳
۷ سرمایه گذاری ارس صبا مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۱۴۴
۸ سرمایه گذاری اهداف مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۵۹۶
۹ سرمایه گذاری پارس آریان مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۰۸۰۴
۱۰ سرمایه گذاری پارس توشه مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۱۹۶
۱۱ سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۰۳۹
۱۲ سرمایه گذاری تأمین اجتماعی مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۸۵۹
۱۳ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۲۷۷
۱۴ سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در فرابورس ایران ۱۰۹۲۷
۱۵ سرمایه گذاری داروئی تامین مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۱۱۶۵
۱۶ سرمایه گذاری ساختمان ایران مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۲۶۹
۱۷ سرمایه گذاری سلیم مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در فرابورس ایران ۱۱۶۶۳
۱۸ سرمایه گذاری سیمان تأمین مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۱۲۲۷
۱۹ سرمایه گذاری شفادارو مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۹۸۴
۲۰ سرمایه گذاری صدر تامین مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۱۱۸۰
۲۱ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۱۷۱
۲۲ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۳۰۱
۲۳ سرمایه گذاری صنعت نفت مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۳۴۱
۲۴ سرمایه گذاری غدیر مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۱۹۰
۲۵ سرمایه گذاری کشاورزی کوثر مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۱۶۹۳
۲۶ سرمایه گذاری کوه نور مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۱۳۶
۲۷ سرمایه گذاری گروه توسعه ملی مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۱۷۵
۲۸ سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۵۸۷
۲۹ سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۱۸۰
۳۰ سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۰۴۷
۳۱ سرمایه گذاری معیار صنعت پارس مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۰۷۷۴
۳۲ سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در فرابورس ایران ۱۰۷۷۷
۳۳ سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۱۱۳۹
۳۴ سرمایه گذاری نیرو مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۳۹۶
۳۵ سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۰۷۹۳
۳۶ سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۹۶۴
۳۷ سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۴۲۳
۳۸ صنایع پتروشیمی خلیج فارس مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۸۲۱
۳۹ صنعت و تجارت آداک مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۵۵۲
۴۰ فرآوری معدنی اپال کانی پارس مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۱۷۵۴
۴۱ گروه ارزش آفرینان پاسارگاد مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۰۷۰۷
۴۲ گروه بهمن مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۱۳۵
۴۳ گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۸۰۷
۴۴ گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۶۳۴
۴۵ گروه توسعه هنر ایران مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۵۸۰
۴۶ گروه دارویی برکت مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۱۴۶۲
۴۷ گروه دارویی سبحان مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۳۳۲
۴۸ گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۴۲۰
۴۹ گروه سرمایه گذاری البرز مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۰۲۲
۵۰ گروه سرمایه گذاری امیر مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت نشده نزد سازمان ۱۱۶۸۶
۵۱ گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۰۹۲۶
۵۲ گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۲۸۸
۵۳ گروه سرمایه گذاری سایپا مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۰۴۳
۵۴ گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۰۵۵۵
۵۵ گروه سرمایه گذاری مسکن مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۳۷۵
۵۶ گروه سروش یاران مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۴۳۹
۵۷ گروه صنعتی سدید مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۰۲۰۹
۵۸ گروه کارخانجات صنعتی تبرک مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در فرابورس ایران ۱۱۵۴۷
۵۹ گروه گسترش نفت و گاز پارسیان مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۹۹۲
۶۰ گروه مالی بانک مسکن مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۰۹۰۴
۶۱ گروه مالی ملت مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۱۶۳
۶۲ گروه مالی مهر اقتصاد مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۰۶۳
۶۳ گروه مدیریت سرمایه گذاری امید مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۴۵۰
۶۴ گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۴۳۲
۶۵ مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در فرابورس ایران ۱۰۵۷۲
۶۶ مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۱۱۸
۶۷ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان مادر (هلدینگ) سهامی عام ثبت شده پذیرفته نشده ۱۱۰۸۳
۶۸ مدیریت انرژی امید تابان هور مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در فرابورس ایران ۱۱۳۴۲
۶۹ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران ۱۱۵۴۴