به گزارش نبض انرژی ، مریم احمدیان با بیان اینکه علت قطع برق شرق تهران به علت اختلال در یکی از پست‌های فوق توزیع بوده است، اظهار کرد: شبکه سراسری پایدار بوده و علت قطع برق گسترده ایجاد مشکل در شبکه فوق توزیع بوده است.

به گزارش نبض انرژی ،

مریم احمدیان با بیان اینکه علت قطع برق شرق تهران به علت اختلال در یکی از پست‌های فوق توزیع بوده است، اظهار کرد: شبکه سراسری پایدار بوده و علت قطع برق گسترده ایجاد مشکل در شبکه فوق توزیع بوده است.