فیلم/آیا تماشای این عظمت سزاوارتر از به خاک و خون غلتیدنش نیست؟!
فیلم/آیا تماشای این عظمت سزاوارتر از به خاک و خون غلتیدنش نیست؟!
آیا تماشای این عظمت سزاوارتر از به خاک و خون غلتیدنش نیست؟!

آیا تماشای این عظمت سزاوارتر از به خاک و خون غلتیدنش نیست؟!

 

 

آیا تماشای این عظمت سزاوارتر از به خاک و خون غلتیدنش نیست؟!