ارمنستان از ماکرون حمایت کرد به گزارش نبض انرژی ، وزارت خارجه ارمنستان در واکنش به برانگیخته شدن احساسات و خشم مسلمانان در پی واکنش‌های دولت فرانسه به گردن زدن معلمی در این کشور ، با ماکرون و فرانسه ابراز همبستگی کامل کرد.

ارمنستان از ماکرون حمایت کرد

به گزارش نبض انرژی ،

وزارت خارجه ارمنستان در واکنش به برانگیخته شدن احساسات و خشم مسلمانان در پی واکنش‌های دولت فرانسه به گردن زدن معلمی در این کشور ، با ماکرون و فرانسه ابراز همبستگی کامل کرد.