نبض بانک- علی پیرولی: ساختار اقتصادی کلان هر کشوری می‌تواند نظام بانکی آن کشور را در مسیر توسعه قراردهد و هنگامی که ساختار اقتصادی ناکارآمد شود شبکه بانکی کشور نیز با انحراف روبرو می‌شود. سال‌هاست که اقتصاد کشور با سیاست‌های مالی ناپایدار و پولی  مواجه است؛ به همین خاطرهست که استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور نسبت به […]

نبض بانک- علی پیرولی: ساختار اقتصادی کلان هر کشوری می‌تواند نظام بانکی آن کشور را در مسیر توسعه قراردهد و هنگامی که ساختار اقتصادی ناکارآمد شود شبکه بانکی کشور نیز با انحراف روبرو می‌شود.

سال‌هاست که اقتصاد کشور با سیاست‌های مالی ناپایدار و پولی  مواجه است؛ به همین خاطرهست که استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند. آنها معتقدند که مشکل فعلی اقتصاد ما به ساختارکلان برمی‌گردد تا نظام بانکی. ابوالفضل شاه آبادی، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است.

ابوالفضل شاه آبادی، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با نبض بانک می‌گوید: در ایران شرایط این گونه شده که نظام بانکی معلول است نه علت. چون وضعیت موجود، سیستمی دارد که هرکس به دنبال حصول سود خود است.

به گفته شاه آبادی، با موعظه نمی‌توان بنگاه‌داری را منع کرد؛ ریل‌گذاری سیستم بانکی مشکل دارد و اگر این مسئله با ابزارهای اقتصادی درست شود، طوری می‌توان هدف‌گذاری کرد که سودآوری در بنگاه‌داری توسط بانک‌ها نباشد و بانک‌ها وظیفه خود درتامین بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را انجام دهند.

ابزارهای مالی غیرهدفمند

شاه‌آبادی سیاست‌گذاری‌های نابجا باعث شده تا ابزارهای مالی غیر هدفمند  فضایی را طراحی شود که بنگاه تولیدی به نام تولیدکننده منابع کمیاب کشوررا خاک مالی کرده و از طرفی معترض است که در جامعه با نرخ تورم دو رقمی کار تولیدی راه انداخته درحالی‌که به تفاوت نرخ بهره وامش با نرخ تورم توجه ندارد.

به عبارتی شرایطی فراهم شده که منابع سرمایه‌گذار با نرخ سودمنفی دراختیار بانک قرار گرفته است.