به گزارش نبض انرژی ، اقتصاد آینده جهان در پیکره یک سازواره غیر متمرکز تجلی پیدا خواهد کرد. زمانی که پیکره اقتصاد بر اساس مبانی و موازین نوین صورت بندی شود، بخش های مختلف مالی و تجاری نیز باید خود را با اصول نظری جدید اقتصاد هماهنگ کنند. یکی از مهم ترین بخش هایی که […]

به گزارش نبض انرژی ،

اقتصاد آینده جهان در پیکره یک سازواره غیر متمرکز تجلی پیدا خواهد کرد. زمانی که پیکره اقتصاد بر اساس مبانی و موازین نوین صورت بندی شود، بخش های مختلف مالی و تجاری نیز باید خود را با اصول نظری جدید اقتصاد هماهنگ کنند.

یکی از مهم ترین بخش هایی که ستون اقتصاد آینده جهان را پی ریزی خواهد کرد، بخش انرژی های غیر متمرکز است.