به گزارش نبض انرژی ، اصول غیر متمرکز تجاری باعث می شود تمامی معاملات مرتبط با حوزه انرژی به صورت شفاف در بستر بلاک چین ذخیره شود. همین موضوع امکان سوء استفاده های سودا طلبانه را به طرز چشمگیری کاهش خواهد داد. اتحادیه اروپا در راستای تمرکز زدایی از بخش های انرژی و کوتاه کردن […]

به گزارش نبض انرژی ،

اصول غیر متمرکز تجاری باعث می شود تمامی معاملات مرتبط با حوزه انرژی به صورت شفاف در بستر بلاک چین ذخیره شود. همین موضوع امکان سوء استفاده های سودا طلبانه را به طرز چشمگیری کاهش خواهد داد.

اتحادیه اروپا در راستای تمرکز زدایی از بخش های انرژی و کوتاه کردن دست شیادان از بازارهای تجاری در نظر دارد تا سال ۲۰۵۰ استفاده از انرژی بادی و خورشیدی را در به صورت گسترده نهادینه سازی کند.