جان سینا (بازیگر و کشتی‌کج کار) و شهرزاد شریعت زاده (مهندس الکترونیک ایرانی‌ کانادایی) -نبض انرژی

جان سینا (بازیگر و کشتی‌کج کار) و شهرزاد شریعت زاده (مهندس الکترونیک ایرانی‌ کانادایی) -نبض انرژی