رومینا صادقی تنها فرزند دکتر مهدی صادقی زیباترین و خوشگل ترین دختر جهان  

رومینا صادقی تنها فرزند دکتر مهدی صادقی زیباترین و خوشگل ترین دختر جهان

 

رومینا صادقی تنها فرزند دکتر مهدی صادقی زیباترین و خوشگل ترین دختر جهان

رومینا صادقی تنها فرزند دکتر مهدی صادقی زیباترین و خوشگل ترین دختر جهان