تخلیه اجباری و اخراج چند روستا در کشور توسط دولت
تخلیه اجباری و اخراج چند روستا در کشور توسط دولت

سد فینسک در نبض انرژی

سد فینسک در نبض انرژی