به گزارش نبض انرژی ، جایگزینی کامل شبکه برق هوایی پایتخت با کابل خودنگهدار مراسم بهره برداری از طرح هوشمندسازی مرکز اتفاقات (هما) و جایگزینی کامل شبکه هوایی پایتخت با کابل خودنگهدار دقایقی قبل با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو آغاز شد. این مراسم در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در حال برگزاری است.

به گزارش نبض انرژی ،

جایگزینی کامل شبکه برق هوایی پایتخت با کابل خودنگهدار

مراسم بهره برداری از طرح هوشمندسازی مرکز اتفاقات (هما) و جایگزینی کامل شبکه هوایی پایتخت با کابل خودنگهدار دقایقی قبل با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو آغاز شد.

این مراسم در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در حال برگزاری است.