در مورد کدال بورس انرژی در نبض انرژی بیشتر بخوانید
وضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بورس انرژي ايران – نماد: انرژي
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/02/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1398/02/15 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي رازي به نشاني تهران، بزرگراه شهيد همت، حدفاصل تقاطع بزرگراه شيخ فضل اله نوري و شهيد چمران، دانشگاه علوم پزشکي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
 1397/12/29