وب سایت وزارت امور خارجه بحرین توسط تیمی به نام “کرار” هک شد و تصویری از قاسم سلیمانی در آن منتشر شد 🔹 این اقدام در واکنش به عادی سازی روابط با رژیم منحوس صهیونیستی صورت گرفته است.

وب سایت وزارت امور خارجه بحرین توسط تیمی به نام “کرار” هک شد و تصویری از قاسم سلیمانی در آن منتشر شد

🔹 این اقدام در واکنش به عادی سازی روابط با رژیم منحوس صهیونیستی صورت گرفته است.