مهدی نصیری مدير مسول سابق كيهان ،در شبکه چهار سیما گفت، براساس آمار وزارت ارشاد، ۷۰ درصد مردم ایران مخالف الزام به حجاب هستند. ‌در قم و خراسان جنوبی نسبت مخالفان به موافقان حجاب اجباری یا بیشتر و یا مساوی است.

مهدی نصیری مدير مسول سابق كيهان ،در شبکه چهار سیما گفت، براساس آمار وزارت ارشاد، ۷۰ درصد مردم ایران مخالف الزام به حجاب هستند. ‌در قم و خراسان جنوبی نسبت مخالفان به موافقان حجاب اجباری یا بیشتر و یا مساوی است.