سرپرست وزارت صمت: مشکل بازار کَره تا ۱۰ روز آینده حل می‌شود 🔸تا ۱۰ روز آینده مشکل کمبود کره حل خواهد شد. در تولید کره به خودکفایی خواهیم رسید. قیمت کره داخلی کیلویی ۸۰ هزارتومان است. ارز کره از سال گذشته قطع شده، ما موجودی های انبار را تا الان توزیع می کردیم.

سرپرست وزارت صمت: مشکل بازار کَره تا ۱۰ روز آینده حل می‌شود

🔸تا ۱۰ روز آینده مشکل کمبود کره حل خواهد شد. در تولید کره به خودکفایی خواهیم رسید. قیمت کره داخلی کیلویی ۸۰ هزارتومان است. ارز کره از سال گذشته قطع شده، ما موجودی های انبار را تا الان توزیع می کردیم.