فوت ۱۷۶ بیمار کووید-۱۹ در شبانه روز گذشته 🔹 مبتلایان جدید: ۲،۸۱۵ نفر 🔹 قربانیان جدید: ۱۷۶ نفر 🔹 کل مبتلایان: ۴۱۳،۱۴۹ نفر 🔹 کل قربانیان: ۲۳،۸۰۸ نفر 🔹 بهبودیافتگان: ۳۵۸،۸۴۸ نفر 🔹 بیماران بدحال: ۳،۸۴۸ نفر

فوت ۱۷۶ بیمار کووید-۱۹ در شبانه روز گذشته

🔹 مبتلایان جدید: ۲،۸۱۵ نفر
🔹 قربانیان جدید: ۱۷۶ نفر

🔹 کل مبتلایان: ۴۱۳،۱۴۹ نفر
🔹 کل قربانیان: ۲۳،۸۰۸ نفر

🔹 بهبودیافتگان: ۳۵۸،۸۴۸ نفر
🔹 بیماران بدحال: ۳،۸۴۸ نفر