سخنگوی سازمان ثبت احوال: فرزندان حاصل از رابطه نامشروع هم شناسنامه دریافت می‌کنند 🔸 سازمان ثبت احوال در شناسنامه فرزندان حاصل از روابط نامشروع، تنها نام و نام خانوادگی مادر را ثبت می‌کند و در مقابل نام پدر یک اسم فرضی می‌نویسد/ اعتماد

سخنگوی سازمان ثبت احوال: فرزندان حاصل از رابطه نامشروع هم شناسنامه دریافت می‌کنند

🔸 سازمان ثبت احوال در شناسنامه فرزندان حاصل از روابط نامشروع، تنها نام و نام خانوادگی مادر را ثبت می‌کند و در مقابل نام پدر یک اسم فرضی می‌نویسد/ اعتماد