وزیر بهداشت: مردم به واکسن کرونا دلخوش نباشند/ موج سوم کرونا در پیش است

وزیر بهداشت: مردم به واکسن کرونا دلخوش نباشند/ موج سوم کرونا در پیش است