درخواست بررسی ۳ ‌فوریتی طرح اقدام متقابل ایران علیه مکانیسم ماشه 🔹تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا تهیه کرده و خواستار بررسی سه‌فوریتی طرح اقدام متقابل ایران علیه فعال‌سازی مکانیسم ماشه شده‌اند

درخواست بررسی ۳ ‌فوریتی طرح اقدام متقابل ایران علیه مکانیسم ماشه

🔹تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا تهیه کرده و خواستار بررسی سه‌فوریتی طرح اقدام متقابل ایران علیه فعال‌سازی مکانیسم ماشه شده‌اند