نجفی قصاص نمی‌شود رئیس دیوان عالی ایران: 🔹 پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده‌هایی است که به صورت اصراری در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود. 🔹 پرونده آقای نجفی چندین بار بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین و تکلیف آن […]

نجفی قصاص نمی‌شود

رئیس دیوان عالی ایران:
🔹 پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده‌هایی است که به صورت اصراری در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.

🔹 پرونده آقای نجفی چندین بار بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین و تکلیف آن برگزار شد.

🔹 پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از این حیث مسئله قصاص منتفی است و امروز جنبه عمومی این جرم تعیین و تکلیف می‌شود.

🔹جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است؛ اگر جنایت واقع شده عمد باشد یک نوع مجازات دارد و اگر غیر عمد باشد نوع دیگری مجازات دارد.