نام برخی روحانیون در میان دریافت کنندگان پیامک بدحجابی یک شهروند: 🔹فردی که با من مشکل پیدا کرده، گزارش غیرواقعی به پلیس داده 🔹 اثبات کردم تخلف نکردم، باز هم تعهد گرفتند/

نام برخی روحانیون در میان دریافت کنندگان پیامک بدحجابی

یک شهروند:
🔹فردی که با من مشکل پیدا کرده، گزارش غیرواقعی به پلیس داده

🔹 اثبات کردم تخلف نکردم، باز هم تعهد گرفتند/