جناب رئیس میراث فرهنگی، اگر قرارست تله کابین بروی آغل های گوسفند! و مراتع قبل از جنگل تاسیس شود که دیگر نمی تواند مانع ورود خودرو و تبر! به جنگل و جذب گردشگر باشد!! و اگر قرارست با طرح تله کابین آنسوی مرز استان گره بخورد که نابودی جنگل های هیرکانی را در بردارد چه […]

جناب رئیس میراث فرهنگی، اگر قرارست تله کابین بروی آغل های گوسفند! و مراتع قبل از جنگل تاسیس شود که دیگر نمی تواند مانع ورود خودرو و تبر! به جنگل و جذب گردشگر باشد!! و اگر قرارست با طرح تله کابین آنسوی مرز استان گره بخورد که نابودی جنگل های هیرکانی را در بردارد چه شما با عینک لکه های هیرکانی و ثبت جهانی به این جنگلها نگاه کنید چه همه آنها را یک جنگل واحد باستانی بدانید!!
لطفا قبل از هرگونه اظهارنظر و حمایتی ناسنجیده از طرحی غیرمنطقی خود را کارشناس حوزه تخصصی ای که بابت آن حقوق بیت المال را دریافت می کنید بدانید!!