شناسایی ۱۴ هزار ۵۰۰ فرار مالیاتی از حساب های بانکی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: 🔸 حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد می‌شود. 🔸 با بررسی اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک به فرار مالیاتی، ۱۴ هزار و ۵۴۲ مؤدی شناسایی و بالغ بر ۳۱ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان مطالبه شده […]

شناسایی ۱۴ هزار ۵۰۰ فرار مالیاتی از حساب های بانکی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
🔸 حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد می‌شود.

🔸 با بررسی اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک به فرار مالیاتی، ۱۴ هزار و ۵۴۲ مؤدی شناسایی و بالغ بر ۳۱ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان مطالبه شده است/ایران