تغییرات آب و هوا باعث افزایش شیوع کرونا می‌شود؟ 🔸 به گفته مقامات سازمان جهانی بهداشت میزان انتشار ویروس کرونا ارتباطی با تغییرات دما ندارد. 🔸 مطالعات نشان می‌دهد کرونا از طریق آب منتقل نمی‌شود، بنابراین با شنا کردن در استخر ممکن نیست به کرونا مبتلا شوید. 🔸 پشه‌ها کرونا را انتقال نمی‌دهند./ایسنا faraz.ir

تغییرات آب و هوا باعث افزایش شیوع کرونا می‌شود؟

🔸 به گفته مقامات سازمان جهانی بهداشت میزان انتشار ویروس کرونا ارتباطی با تغییرات دما ندارد.

🔸 مطالعات نشان می‌دهد کرونا از طریق آب منتقل نمی‌شود، بنابراین با شنا کردن در استخر ممکن نیست به کرونا مبتلا شوید.

🔸 پشه‌ها کرونا را انتقال نمی‌دهند./ایسنا
faraz.ir