طرح اقدام یکپارچه بیماری‌های مشترک انسان و دام، ایمنی هسته‌ای و تشعشعات امنیت هسته‌ای، تقویت فعالیت‌های آژانس مرتبط به علوم هسته‌ای، راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از موضوعات این نشست پنج روزه اعلام شده است.

طرح اقدام یکپارچه بیماری‌های مشترک انسان و دام، ایمنی هسته‌ای و تشعشعات امنیت هسته‌ای، تقویت فعالیت‌های آژانس مرتبط به علوم هسته‌ای، راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از موضوعات این نشست پنج روزه اعلام شده است.