در این آگهی آمده است:مرتاض آینده شما را پیشگویی می‌کند. اگر نام خود و مادر و یک قطعه عکس به ضمیمه ۷۰ ریال بفرستید، جواب ارسال خواهد شد. نشانی: خیابان نادری مقابل دیوار سفارت انگلیس جنب عکاسی ایران در این آگهی آمده است:مرتاض آینده شما را پیشگویی می‌کند. اگر نام خود و مادر و یک […]

در این آگهی آمده است:مرتاض آینده شما را پیشگویی می‌کند. اگر نام خود و مادر و یک قطعه عکس به ضمیمه ۷۰ ریال بفرستید، جواب ارسال خواهد شد. نشانی: خیابان نادری مقابل دیوار سفارت انگلیس جنب عکاسی ایران

در این آگهی آمده است:مرتاض آینده شما را پیشگویی می‌کند. اگر نام خود و مادر و یک قطعه عکس به ضمیمه ۷۰ ریال بفرستید، جواب ارسال خواهد شد. نشانی: خیابان نادری مقابل دیوار سفارت انگلیس جنب عکاسی ایران

آگهی پیشگویی آینده توسط مرتاض در یک روزنامه +عکس

خبرآنلاین