بازار بورس یک روز مثبت بود و دوباره منفی شد

بازار بورس یک روز مثبت بود و دوباره منفی شد