نمادها با بیشترین اثر مثبت و منفی بر شاخص کل بورس و فرابورس ▫️شاخص کل بورس: 1,575,240.22 (8512.67-) ▫️شاخص کل فرابورس: 16,793.05 (24) ▫️سه نماد «کگل»، «فارس» و «وبملت» با بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل بورس و «آریا»، «مارون» و «هرمز» سه نماد با بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل فرابورس هستند. ▫️ سه […]

نمادها با بیشترین اثر مثبت و منفی بر شاخص کل بورس و فرابورس

▫️شاخص کل بورس: 1,575,240.22 (8512.67-)
▫️شاخص کل فرابورس: 16,793.05 (24)

▫️سه نماد «کگل»، «فارس» و «وبملت» با بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل بورس و «آریا»، «مارون» و «هرمز» سه نماد با بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل فرابورس هستند.

▫️ سه نماد «فملی»، «فولاد» و «حکشتی» با بیشترین اثر منفی بر شاخص کل بورس و «ذوب»، «بگیلان» و «میدکو» سه نماد با بیشترین اثر منفی بر شاخص کل فرابورس هستند.