اینفوگرافیک جزئیات قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی
اینفوگرافیک جزئیات قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی
نبض انرژی: اینفوگرافیک جزئیات قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی و احداث واحد فرآورش مرکزی (CTEP)
نبض انرژی: اینفوگرافیک جزئیات قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی و احداث واحد فرآورش مرکزی (CTEP)

اینفوگرافیک جزئیات قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی و احداث واحد فرآورش مرکزی (CTEP)