معرفی ۳ واحد صنعتی لرستان به عنوان صنایع سبز در کشور
معرفی ۳ واحد صنعتی لرستان به عنوان صنایع سبز در کشور

داروسازی داملران بروجرد، پتروشیمی خرم آباد و فاز 3 کارخانه سیمان دورود به عنوان صنایع سبز معرفی شدند .